کاریکاتور,سوریه,جنگ,آزادی,اسرائیل,آمریکا,سیاسی,سیاست,دختر,بچه,دست,وحشت,پرچم,سربند,گودرزی   کاریکاتور,سوریه,جنگ,آزادی,اسرائیل,آمریکا,سیاسی,سیاست,دختر,بچه,دست,وحشت,پرچم,سربند,گودرزی

آزادی بیان به سبک آمریکا یعنی بایکوت کامل مردم و دولت مظلوم و مقاوم سوریه