طرح نوشت: ای شهیدان مطمئن باشید راهتان ادامه دارد هر چند تعداد کمی دارند این راه را می آیند ولی با دل و جان خود می آیند .دل نوشت: ای شهیدان برای ما حمدی بخوانید که شما زنده و ما مرده ایم.