جنـــگ بر روی چادرآغازش کــــربلا بوددشمن می خواهدچـــــادر از سرزنان حسینـــی بــــردارداولین هسته مقاومـــت تشکیل می شــــودبه فرماندهــــیزینــــب . . .