مادرم فاطمه است

این حرف خود زهراست

تا خون تو رگای ماست

كی گفته علی تنهاست

لشكرِ تبر به دستا

افتادن به جون ریشه

هر چقدر می‌زنن، انگار

عقده‌شون خالی نمی‌شه

مادرم فاطمه است

داده اینو به یادم

تا زنده‌ام آمادم

آماده جهادم

مادرم فاطمه است

این حرف خود زهراست

تا خون تو رگای ماست

كی گفته علی تنهاست

مادرم فاطمه است

پای دین و ولایت

مردن یعنی سعادت

عشقم شده شهادت