شاد كن جان من كه غمگین است

رحم كن بر دلم كه مسكین است

روز اول كـــه دیدمـــت گفتــم

آن‌كه روزم سیه كند، این است

نكشد كَس كمان دل با زور

عشق شاه همه سلاطین است

روز اول كـــه دیدمـــت گفتــم

آن‌كه روزم سیه كند، این است

بی‌رخت دین من همه كفر است

بارخت كفر من همه دین است

روز اول كـــه دیدمـــت گفتــم

آن‌كه روزم سیه كند، این است

گه‌گهی یاد كن به دشنامم

سخن تلخ از تو شیرین است

روز اول كـــه دیدمـــت گفتــم

آن‌كه روزم سیه كند، این است

دعانوشت: خدا حفظ كنه حاج محمود كریمی رو برامون ...