agha

حرفی برای گفتن نیست
این شعر تمامش حرفه

****
گیسو به هم بریز            و جهانی ز هم بپاش
معشوق بودن است           و «بریز و بپاش»ها