children

للحق

طرح نوشت : چه فرقی می کند اهل ورزقان باشند یا سوریه؟! برف که می بارد، باید بیشتر نگران حال  آوارگان بود. مخصوصا بچه ها. شادی به جای خود و یاد این شرایط سخت هم بودن به جای خود. فی الحال بچه های دانشجو کار قشنگی انجام دادند. جمع آوری کمک برای آورگان سوری که در بدترین شرایط دارند روزگار می گذارنند. آن هم با حضور برفی بی سابقه در آن سرزمین. این شماره حساب برای هرکس که در کنار نوشیدن چای پشت پنجره برفی، انسانیت هم می داند: ۲۴۳۴۲۸۱۷۳ بانک تجارت، به نام جنبش دانشجویان جهان اسلام. اگر کسی شماره حساب برای کمک به آوارگان ورزقان هم می دانست، همین جا کامنت کند. ممنون

کاملا بی ربط : مهربان ام! شرمنده که هیچ وقت خوبی هایت را به “اشتراک” نگذاشته ام و تا توانستم گلایه ها را “پست” کردم و غریبه ها “لایک” زدند!