ترجیع و رباعی و غزل كافی نیست؟!

تحقیر و تمسخر ملل كافی نیست؟! -

از بس كه به ما طعنه و تهمت زده اند...

"برگرد" و"بیا "و "العجل" كافی نیست؟!