سایه آفتاب بر سر ما مستدام نباشد، سایه کدام درخت، رخت برف می شود؟!

رد پای مخلوق هم ردی از دست خالق است، آنگاه که خدا با برف، حرف می زند

باورتان می شود که در «ولایت آفتاب» همه این برف ها ذوب می شوند؟!