انرژی هسته ای را به جان خریدیم
به نان نفروشید
اما دریغ.....
شادی روح شهدای هسته ای که زحمات گرانبهشان هدر رفت صلوات.