شیخ مرتضی آقا تهرانی نقل می کند

که در خواب ، مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم

حائری (ره) را دیدم.پرسیدم ؟

آیا شما هم در آن عالم عذاب هم می شوید؟

فرمود :

یک عذاب دارم و آن این حسرت و غصه است

که چرا بیشتر به یاد خدا نبودم. دلم برای

آن لحظاتی می سوزد که به یاد خدا نبودم .

این بزرگ ترین عذاب برای من است


وای بر من ........
به نقل از حرف یار