نسل من امام خمینی(ره) را ندید...

نسل من برای هدف انقلاب در میدانها نجنگید،

نسل من از جانش نگذشت تا جامعه اسلام جان بگیرد...

صدای توپ وخمپاره, بوی عطر شهادت و شهید و را حس نکرد...

اما....

نسل من حضور کسی را حس کرد که مثل امام پدری مهربان بود،

نسل من نجنگید اما اهداف انقلاب را در قلبش حک کرد...

نسل من امروز برای نجات جان اسلام آماده ی جانبازی است...

نسل من عطر شهدای دانشمندی را حس کرد که که با قلم ،با ایستادگی برای

پیشرفت علم وعزت ایران جان فداکردند

تفاوتی ندارد نسل من با نسل قبل،

ما فقط سلاح و جنگی متفاوت داریم

آرمان ها همان هستند و اراده ها همانقدر استوار...