حسن روحانی که با شعار “اعتدال” و نماد “کلید” در روزهای نه چندان دور انتخابات پا به عرصه سیاست گذاشت حال کلیدش نه تنها بازکننده مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم ایران زمین نیست بلکه سدیست در مقابل پیشرفتهای دانشمندان ایرانی!

این روزها که زائر امام هشتم بودم خبر پلمپ سانتروفیوژ ها کامم را تلخ کرد

دولت تعلیق و پلمپ

این کلید چه کلیدیست که فقط بستن را بلدست!

نکند کلیدساز از اول قفل ساز بوده و ما بی خبر بودیم؟

آرمیتا ، علیرضا شرمنده ایم . . .