جنگ، جنگِ صفر و یکهاست! جنگی که بسیار پیچیده تر از جنگ های توپ و تفنگیست

جنگی که صفرهایش نقش والمرها را بازی میکند و یکهایش نقش آرپی چی ها را !

کار با آر پی چی ها را پدرانمان یاد گرفتند پس ما هم کار با صفر و یک ها را باید یاد بگیریم !

جنگ جنگ صفر و یکهاست

سلام بعد از مدتی غیبت و کم کاری دوباره اومدم از پوستری از مجموعه پوسترهای جنگ نرم که این دومین پوستر مجموعه ی جنگ نرم هست

 توی این مدت چهارتا طرح کارکردم که به علت مشغله های شدید فکری و کاری هیچ کودوم به مرحله ی انتشار نرسید