فاطمیه، فاطمی تر می شویم

ya zahra

للحق

طرح نوشت : به پیشواز نوروز امسال که به عیادت مادرمان خواهیم رفت. پیشاپیش سال نوی همگی شما مبارک.

پانوشت : برنامه “صد سوال از سلفیت” را حتما ببینید و منتشر کنید.

خیریه : هرکس دوست داشت در تهیه جهیزیه یک عروس یتیم کمک کنه بسم الله. اینجا

کاملا بی ربط : به سلامتیه بچه هایی که پولای عیدی شون رو دادن به باباهاشون تا شرمنده مهمونا نشن!