امام صادق علیه السلام فرمودند:
عمر، حضرت زهرا را در حالی که به پسرش محسن حامله بود با لگد زد
پس او محسن را سقط کرد
سپس عمر او را سیلی زد
گویا به گوشواره در گوش او می نگرم
آنگاه که بر اثر سیلی عمر شکست...

♥•٠·
(اختصاص مفید، ص 185