ya zahra

للحق

طرح نوشت : فاطمیه رو خیلی دوست دارم … یه حال دیگه ای داره … این دومین طرح ام به پاس یادآوری روزهای کوچ مادر. شاید این آخرین طرح امسالم بود.

پانوشت : با خانواده اولین شهید لبنانی در القصیر سوریه، به کهف الشهدا رفتیم. فریاد پسرش دیدنی بود که قسم می خورد راه پدرش رو ادامه بده.

کاملا با ربط : سوخت … اما نساخت … مادر …