"تو" کنارم هستی

ای حضور تابناک:

و من آسوده ام،آرامم و خاموش ...